• Aktualności

      • Challenge Niebieskie Motyle 2021

      • Dziękujemy za nominację pani Sandrze Kolonko z Przedszkola nr 17 w Raciborzu. Wszystkie grupy z naszego przedszkola podjęły wyzwanie w ramach akcji #challengeniebieskiemotyle2021,zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, której celem jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzicom.

       Ze względu na ogłoszenie przerwy wakacyjnej przez organizatora challeng'u nie będziemy nominowali już kolejnych grup.

       JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!!!

      • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”


      • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

        

       (Europejski Fundusz Społeczny)

        

       dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

        

       dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

        

       równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

      • Zapytanie ofertowe nr 2.P11.WJP.RC.2021

      • Podmiot Przedszkole nr 11 w Raciborzu realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” nr WND-RPSL.11.01.03-24-00B6/20 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie

       sprzedaży, dostawy i montażusprzętu TIK dla Przedszkola nr 11 w Raciborzuw ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

       Szczegółowe informacje w poniższym załączniku:

      • Zapytanie ofertowe nr 2.P11.RC.2021

      • Podmiot Przedszkole nr 11 w Raciborzu realizujący projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” 
       nr WND-RPSL.11.01.03-24-00B6/20 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie

       sprzedaży, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 11 w Raciborzu
       w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

       Szczegółowe informacje w poniższym załączniku:

      • Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1.P11.RC.2021

      • Szanowni Państwo,

       zgodnie z pkt IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY ppkt 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny informujemy,

       Zapytanie ofertowe nr 1.P11.RC.2021 zostało unieważnione.

      • Zapytanie ofertowe nr 1.P11.RC.2021

      • Szanowni Państwo!

       Podmiot Przedszkole nr 11 w Raciborzu realizujący projekt
       „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” nr WND-RPSL.11.01.03-24-00B6/20 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej
       sprzedaży, dostawy i montażu bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 11 w Raciborzu w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

       Szczegółowe informacje w poniższym załączniku:

       Zapytanie_ofertowe_1.P11.WJP.RC.2021_-_plac_zabaw.pdf

        

        

        

        

      • DZIEŃ DZIECKA

      • "Dziecko sprawia, że miłość jest mocniejsza,dni są dłuższe, noce są krótsze, oszczędności są mniejsze za to dom dom SZCZĘŚLIWSZY!"

        

       W Dniu Dziecka WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla naszych przedszkolnych i prywatnych pociech. Życzymy, by pozostała w Was (szczególnie gdy będziecie dorośli ;)) cząstka dziecka - niech nigdy nie zniknie!

      • Plac Zabaw

      • Szanowni Państwo!

       Dyrektor Przedszkola nr 11 w Raciborzu zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży, dostawy oraz montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, realizowanego w ramach projektu Wysoka Jakość Edukacji Przedszkolnej w Mieście Racibórz

       Szczegółowe informacje w poniższym załączniku.

       P11 Racibórz

      • DZIEŃ MAMY

      • Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy

        dużo zdrowia, rodzinnego szczęścia, pogody ducha,

        uśmiechu na co dzień oraz spełnienia marzeń.

       Niechaj każdy dzień przynosi Wam

       jak najwięcej miłości i ciepła!

        

       Kadra Przedszkola nr 11

      • Drodzy Rodzice!

      • Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz w oparciu o opinię PPIS w Raciborzu,

       Dyrektor Przedszkola nr 11 informuje o zawieszeniu zajęć oddziału dzieci 6 letnich grupa "Pszczółki" od 26.04 do 30.04.2021r.

       Realizacja podstawy programowej za pomocą form i metod kształcenia na odległość.

       Zarządzenie

        

       Z poważaniem,

       Iwona Kroker

       Dyrektor Przedszkola

      • Drodzy Rodzice!

      • Zgodnie  z informacjami opublikowanymi na stronie MEN zawiadamiamy, że  wracamy

       do przedszkola  już od poniedziałku 19 kwietnia,  czekamy na Was.

        

       Do zobaczenia

       Przypominamy, że w związku z  zachowaniem procedur BHP Przedszkola nr 11 w trakcie panowania pandemii koronawirusa  COVID-19 , na szatni może przebywać pięcioro rodziców.

      • Ważne!!!

      • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

       "§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

        

       W dniu 09.04.2021 r. po godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr  11 w Raciborzu.

        

        

        

        

      • Uwaga!

      • Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Przedszkola nr 11 w Raciborzu z dnia 29 marca 2021 w sprawie ograniczenia funkcjonowania przedszkola oraz organizacji pracy pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       ZARZĄDZENIE

      • Ważne!

      • Uwaga! Od 27 marca zostaje zawieszona działalność żłobków i przedszkoli.

       Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

       Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

       Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola poniższego oświadczenia:

       OŚWIADCZENIE

      • Drodzy Rodzice!

      • Ważna informacja dla Rodziców  dzieci z grupy dzieci 4-letnich i grupy dzieci 4 i 5-letnich

       Na podstawie opinii Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego  zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w dwóch grupach przedszkolnych : w grupie dzieci 4-letnich ,,Biedronki'' i grupie dzieci 4 i 5-letnich ,,Gumisie '' w okresie od 24 marca do 02 kwietnia 2021 r.

       W związku z zaistniałą sytuacją dzieci pozostają w domu a zajęcia dydaktyczne prowadzone za pomocą kształcenia na odległość.

       Dyrektor Przedszkola

       Iwona Kroker