• Regulamin

    •  

     REGULAMIN

     Przedszkola Nr 11 im. Marii Konopnickiej w Raciborzu

     Postanowienia  ogólne

     1. Dla usprawnienia pracy  Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go przez rodziców.
     2. Funkcja Przedszkola obejmuje swoim zakresem szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

      

     Czas pracy przedszkola

     1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00 .
     2. Dzieci do Przedszkola przyprowadzają rodzice w godzinach zadeklarowanych w umowach.
     3. Nie odebranie dziecka w godzinach pracy Przedszkola powoduje obciążenie rodziców dodatkowymi kosztami( tzw. karą umowną).
     4. Przerwa w funkcjonowaniu Przedszkola trwa 1 miesiąc i przypada w całości na okres wakacji szkolnych.
     5. Dziecko przyjęte do Przedszkola winno do niego regularnie uczęszczać.
     6. Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej ma prawo skreślić dziecko z listy dzieci :

     -         za które nie jest terminowo i regularnie uiszczana opłata,

     -         w przypadku dużej agresywności dziecka w stosunku do innych popartej badania-mi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

      

     Zaopatrzenie dzieci

     1. Dzieci powinny przynieść ze sobą do Przedszkola pantofle, a ponadto dzieci 3 i 4 letnie  piżamę  i poduszkę /jasiek/.
     2. Dziecko powinno być czyste oraz czysto ubrane.

      

     Obowiązki rodziców w stosunku do Przedszkola

     1. Rodzice winni uczęszczać na zebrania ogólne i grupowe, o terminie zebrań rodzice będą powiadomieni.
     2. Opłata za Przedszkole powinna być uiszczana  do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola Nr 11.

      

     Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące działalności Przedszkola można zgłaszać u Dyrektora placówki.


                                                                                                                                REGULAMIN ATMS