• Koncepcja pracy przedszkola

    • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

      

     „ Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na  szczycie wieży zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy przedszkolnej. Tam nauczyłem się, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic codo mnie nie należy, powiedzieć przepraszam, jak się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, (…) trochę się uczyć, trochę myśleć, trochę malować, rysować, śpiewać i tańczyć, bawić się i codziennie trochę pracować. A kiedy wyjdziesz z domu – zwracać uwagę jak cudowne jest wszystko co ciebie otacza”

     R. Fullghuma

      

     Podstawa prawna:

     Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

     Źródła opracowania koncepcji:

     Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

     O naszej placówce:

     Przedszkole zapewnia dzieciom troskliwą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.00. posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną, która zapewnia dzieciom:

     • Bezpieczeństwo, przyjazną i radosną atmosferę
     • możliwości prawidłowego i wszechstronnego rozwoju
     • indywidualne i podmiotowe traktowanie
     • rozwijanie zdolności i zainteresowań
     • udział w różnych konkursach i akcjach
     • przygotowanie do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
     • możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestnictwa w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach i zabawach

     Przedszkole nasze posiada 175 miejsc w 7 oddziałach.

     Placówka jest usytuowana w dzielnicy Ostróg miasta Raciborza, w okolicy ciszy, spokoju i zieleni.

      

     Baza przedszkola:

     Przedszkole posiada dwie kondygnacje obejmujące:

     • sale dydaktyczne bogato wyposażone zarówno w sprzęt jak i zabawki; przy każdej sali znajdują się pomieszczenia sanitarne. Wszystkie łazienki są estetycznie wykafelkowane, kolorystycznie dobrane do sal dydaktycznych,
     • pomieszczenie medialne, w którym znajduje się bogata płytoteka  i sprzęt audiowizualny,
     • przestrzenną, nowocześnie urządzoną szatnię, wraz z poczekalnią dla rodziców,
     • kuchnię wyposażoną w bogaty sprzęt gastronomiczny, gdzie wszystkie stanowiska są odpowiednio dostosowane i opisane zgodnie z wymogami Sanepidu i HACCP

     Przy przedszkolu znajduje się duży ogród przeznaczony do zabaw letnich i zimowych, wyposażony w bezpieczny i ekologiczny sprzęt ogrodowy, górkę saneczkową, całość jest ogrodzona i oddzielona pasmem zieleni od ulicy.

      

     Rola Nauczyciela – Wychowawcy:

     Ma obowiązek materialnego porządku ( pielęgnuje otoczenie ,tak by było ono czyste i uporządkowane), uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło. Obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

     Atmosfera panująca na placówce jest bardzo przyjazna, serdeczna i miła. Pedagodzy starają  się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Chcemy by każde dziecko czuło się tu dobrze i przychodziło do niego z ochotą. Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska i rodziców, ma wypracowane już swoje tradycje.

      

     Wizja Przedszkola

     1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
     2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowisk
     3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
     4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
     5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
     6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
     7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
     8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
     9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

      

     Misja Przedszkola

     W naszym przedszkolu:

     1. Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
     2. Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
     3. Każde dziecko jest dla nas własne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo
     4. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
     5. Prowadzimy edukację proekologiczną
     6. Wychowujemy przyszłych czytelników
     7. Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
     8. Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
     9. Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju
     10. Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
     11. Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
     12. Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci
     13. Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.
     14. Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym.

     Cel główny:

     Przygotowanie dzieci do samodzielnego podejmowania działań, jak również, w kierunku zgodnego życia w społeczeństwie.  Stworzenie  najlepszej jakość opieki nad dziećmi spełniającej oczekiwania ich Rodziców w myśl naszego motta: Dzieci stanowią „jutro” tego świata, o które trzeba dbać już „dzisiaj”, korzystając z „wczoraj”  doświadczeń w tej materii. Zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju wszystkim przedszkolakom przy uwzględnieniu ich indywidualnych upodobań i zdolności w klimacie wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych działaniach.

     Cele operacyjne:

     • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
     • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
     • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
     • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
     • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
     • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
     • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
     • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
     • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
     • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

     Mocnymi stronami placówki jest:

     • estetyczne i ekologiczne zagospodarowanie terenu,
     • zapewnione bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
     • dużo zajęć i zabaw na świeżym powietrzu,
     • czystość  i ład w i wokół przedszkola,
     • bardzo dobre relacje panujące między nauczycielami i dziećmi, nauczycielami a rodzicami oraz między pracownikami,
     • przedszkole uczy pozytywnych zachowań, tolerancji i wzajemnej życzliwości,
     • przestrzeganie praw dziecka,

      

     Zmierzamy do:

     Poszerzenia wiedzy i rozbudzenia zainteresowań, stworzenia maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych , przygotowania dzieci do osiągnięcia dojrzałości przedszkolnej, wspierania i ewentualnego korygowania wysiłków i aktywności rodziców oraz pomocy dziecku w przekroczeniu trudności w procesie rozwoju,  rozbudzenia w dzieciach poczucia własnej wartości, doskonalenia kadry, poszukiwania nowoczesnych metod i technik nauczania poprze zabawę, modyfikowania programów dydaktycznych do potrzeb placówki i odbiorców naszych usług.

      

     Programy:

     • Pogram wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”
     • Program autorski „Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój dziecka - pielęgnowanie tradycji ludowej”
     • Program autorski „Nauka czytania dzieci metodą Glenna Domana”
     • Program autorski „Program przeciwdziałania przemocy”
     • Program autorski „Praca z dzieckiem leworęcznym”
     • Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”.

     MODEL ABSOLWENTA

     • Jest prawidłowo przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
     • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
     • Potrafi współdziałać w zespole, jest tolerancyjny,
     • Dba o środowisko przyrodnicze,
     • Jest zainteresowany nauką i literaturą,
     • Jest samodzielny i sprawny ruchowo,
     • Jest aktywny w podejmowaniu działań,
     • Ma pojęcie o zdrowym odżywianiu,
     • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

     Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

     Wykazuje:

     • Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
     • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
     • Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
     • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
     • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
     • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
     • Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
     • Samodzielność
     • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

      

     Posiada:

     • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
     • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
     • Podstawową wiedzę o świecie;

      

     Umie:

     • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
     • Posługiwać się zdobyczami techniki

      

     Rozumie, zna przestrzega:

     • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
     • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
     • Zasady kultury współżycia, postępowania ,
     • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
     • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

      

     Nie obawia się:

     • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
     • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
     • Wykazać inicjatywy w działaniu,
     • Wyrażania swoich uczuć,

      

     Dziecko ma prawo do:

     • Życia i rozwoju
     • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
     • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
     • Spokoju i samotności, gdy tego chce
     • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
     • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
     • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
     • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
     • Wspólnoty w grupie
     • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
     • Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
     • Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
     • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
     • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
     • Zdrowego żywienia

      

     ZASADY , METODY PRACY

     Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

     Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

     Do metod tych należą m.in.;

     • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
     • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
     • Opowieść ruchowa
     • Praca szkolna K.Orffa
     • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
     • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
     • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania - alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania
     • Techniki parateatralne,
     • Bajkoterapia
     • Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

     Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych

      

     Koncepcja pracy przedszkola na lata 2009-2014

     Zadania:

     Rok 2009/2010 - „Dziś przedszkolak – jutro uczeń”- dostosowanie działań do nowej podstawy programowej; wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie

      

     Rok 2010/2011 - „Poznajemy świat na drodze doświadczeń i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa” - tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym; rozwijanie postawy ekologicznej oraz poszanowania otaczającej przyrody

      

     Rok  2011/2013 - „Moja Ojczyzna, mój dom” - kształcenie zainteresowania dzieci naszym krajem oraz rodzinnym miastem Raciborzem ,wzbogacenie wiedzy o nim oraz uczenie szacunku i miłości do Ojczyzny; promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku, jako instytucji kształtującej uczucia patriotyzmu

      

     Rok  2013/2014 - „Mały badacz i odkrywca” - rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie