• Rekrutacja

    • REKRUTACJA 2022/2023!

      

     Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 11 w postępowaniu rekrutacyjnym  w roku szkolnym 2022/2023

      

     lista_dzieci_przyjetych_i_nieprzyjetych(1).pdf

      

     REKRUTACJA 2021/2022!

      

     Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. DZIENNIK USTAW .Poz. 530

     zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     Na podstawie art.30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.2)

     §1.W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493) wprowadza się następujące zmiany:

     §11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

      

     Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 11 w postępowaniu rekrutacyjnym  w roku szkolnym 2021/2022

     Lista_kandydatow_przyjetych.pdf

     Lista_kandydatow_nieprzyjetych.pdf