• Aktualności

      • Ogłoszenie

      • W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny" realizowanej na terenie województwa śląskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plakatami.

       Plakat1

       Plakat2

        

       Pozdrawiamy,

       Dyrekcja P11

      • Ogłoszenie

      • Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu:

       „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

       Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 6.07. – 3.09.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przedszkole11rac@o2.pl.

       Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola (do pobrania poniżej klikając w link) oraz w sekretariacie.

       Załącznik1 - kolor

       Załacznik1 - czarno/biały

       Ogłoszenie

      • Uwaga!

      • Rodzice, którzy zgłosili potrzebę korzystania  z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym proszeni są o wypełnienie deklaracji oraz oświadczenia i dostarczenie ich do placówki w formie mailowej lub  papierowej do dnia 22.06.2020 r.

       DEKLARACJA

      • WAŻNE DRODZY RODZICE!!!

      • Bardzo prosimy o zgłaszanie dzieci (u nauczycieli grup), które muszą być objęte opieką przedszkola w miesiącach lipcu i sierpniu.

       Opieką w pierwszej kolejności objęte będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

       Prosimy o podanie terminu i godzin pobytu dziecka do piątku 05.06.2020, do godziny 12-ej.

      • Uwaga Rodzice!

      • Organ prowadzący umożliwia otwarcie przedszkoli.

       Konieczna jest wiedza o ilości dzieci. Prosimy o telefoniczną lub mailową informację. Można także poinformować wychowawców grup do wtorku 05.05.2020 r. do godz. 12-ej.

       Podkreślamy, iż opieką otoczone zostaną dzieci rodziców niemogących pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Pierwszeństwo mają osoby pracujące w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.

       Informujemy iż, w późniejszym terminie rodzic będzie zobowiązany do wypełnienia stosownych oświadczeń.

       Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przemyślaną decyzję.

      • Uwaga Rodzice!

      • W związku z decyzją organu założycielskiego z dniem 11 maja 2020 Przedszkole Nr 11 w Raciborzu wznawia działalność.

       Na podstawie Rozp. MEN z dnia 11.03.2020 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), z dniem 6 maja 2020 wykreśla się § 2 ust 1 pkt 1 i 2 - w placówkach, które wznowiły działalność nie jest już realizowane kształcenie na odległość .

       Zdajemy sobie sprawę, iż dotychczasowa forma przynosiła radość dzieciom, satysfakcję nauczycielom a także pozwalała na utrzymywanie kontaktu z rodzicami. Nie chcemy utracić jakże cennych relacji z Państwem, w związku z czym nadal będziemy przesyłać zajęcia ale w ograniczonej ilości i oczywiście dla chętnych dzieci.

       By rozwiać wszelkie wątpliwości … TAK!!! TĘSKNIMY ZA WAMI

       Wszystkim nam życzymy zdrowia i powrotu do lepszych i spokojniejszych dni, pełnych radosnego, dziecięcego gwaru.

      • Uwaga Rodzice!

      • Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej  oświadczenia rodzica- pozycja druga, dotyczącej  min. zgody na przeprowadzenie pomiaru temperatury u dzieci.

        

       Prosimy weryfikować numery telefonów podanych przez Państwa. W razie zmiany numerów prosimy o kontakt.

      • Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

      • Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

        

       Przedszkola nr 11 obowiązujące od 11 maja 2020r.

        

       1. Cel procedury

        

        

        

       Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola nr 11 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli

        

        

        

       2. Zakres procedury

        

       Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola nr 11 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

        

        

        

       3. Odpowiedzialność

        

       1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz rodziców jest Dyrekcja przedszkola.

        

       2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy w pokoju socjalnym.

        

       3) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola

        

       4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

        

        

        

       4.Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu

        

        

        

       1) Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,  z którego muszą korzystać wszyscy dorośli;

        

       2) Liczebność grup będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami;

        

       3) Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w przedszkolu . ( zał 1) oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN ( zał 2)

        

       4) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

        

        

        

       • Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.

        

       • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy.

        

       • Pracownik przedszkola rozbiera dziecko w szatni i prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało , w stałej grupie bez możliwości przechodzenia do innych pomieszczeń.

        

       • Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola.

        

       5) Z sal zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

        

       6) Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła w salach wychowawczych. Wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki. W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe;

        

       7) Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych

        

       8) Na czas wprowadzenia szczególnych procedur rezygnujemy z codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania.

        

       9) Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;

        

       10) Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.

        

       11) Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać będą w wyznaczonej sali;

        

       12) Na czas wprowadzenia szczególnych procedur usunięty został dystrybutor wody pitnej. Woda będzie podawana dzieciom przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

        

       13) Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę;

        

       14) Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

        

       15) Zwracana będzie szczególna uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce;

        

       16) Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki;

        

       17) Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu zielonego na terenie placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości, zmianowości grupy. Sprzęt na placu zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany.

        

       18) Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 600 lub je wyparzać.

        

       19) Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

        

       20) Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m.

        

       21) Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby.

        

       22) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w sali korekcyjnej, a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie zdrowia dziecka;

        

       23) Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

        

       24) Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony podane przez rodzica.

        

        

      • SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!!

      • Rekrutacja do przedszkoli dobywa się drogą elektroniczną w dniach 02.03.-16.03.2020r.

       Zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola znajdującego się na stronie internetowej pod adresem:

       www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl

        

      • ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

      • ZARZĄDZENIE NR 488/2019

       PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

        

       z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz

        

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.)

        

        

       zarządzam, co następuje:

        

       § 1. Ustala się obowiązujące w roku 2020 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Racibórz:

        

       Przedszkole nr 11 ---Termin przerwy----- 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

        

       § 2. 1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. pełni:

        

       Przedszkole nr 24,

       Przedszkole nr 3,

       Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3