• Aktualności

      • Drodzy Rodzice!

      • Termin rekrutacji wewnętrznej do 23 lutego 2021

       Rekrutacja dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do przedszkola - 8.03.2021 do 22.03.2021

       Link do rekrutacji
       Nabór prowadzony jest poprzez stronę internetową https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz. Tu zarejestrujecie Państwo wniosek, który następnie należy wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

      • Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 w Raciborzu

      • Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji  pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 w Raciborzu

       Podstawa Prawna:

       Uchwała Nr  XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

       Statut Przedszkola nr 11 w Raciborzu.

        

       §1. Postanowienia wstępne

       1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ATMS KIDS”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe. System zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu.
       2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
       3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych korzystające z usług Przedszkola.
       4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. Pierwszą kartę zbliżeniową rodzic/ opiekun prawny dziecka otrzymuje nieodpłatnie. Karta przekazywana jest rodzicom/ opiekunom prawnym raz na cały czas edukacji dziecka w przedszkolu. Po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu kartę należy niezwłocznie oddać do placówki.
       5. Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. Koszt wyrobienia karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.

        

       §2. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

        

       1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, przed wejściem do placówki:
       1. Zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej do czytnika znajdującego się przy wejściu do szatni.
       2. Po zarejestrowaniu obecności dziecka rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni, gdzie po przebraniu dziecka oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub wyznaczonym miejscu.
       1. Dziecko, którego karta nie została zarejestrowana przez czytnik, nie może być oddane pod opiekę nauczyciela ( za wyjątkiem sytuacji, o których mowa  w punkcie 4).
       2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 6.00 do 17.00.
       3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (utrata karty lub zgubienie) zwraca się do intendenta przedszkola o odnotowanie w systemie faktu przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz niezwłocznego złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty (płatnej). Pobyt dziecka w przedszkolu zostanie naliczony zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

        

       §3. Odbieranie dziecka z przedszkola

        

       Kartę zbliżeniową odbija się w czytniku wychodząc z dzieckiem z przedszkola ( nie wcześniej).

       1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko:
       1. Odbierają dziecko z grupy, przebierają w szatni;
       2. Wychodząc z dzieckiem z przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej dziecka do czytnika.
       1. Dziecko, którego karta została zarejestrowana przez czytnik jako wyjście, nie może nadal przebywać pod opieką nauczyciela w przedszkolu.
       2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu czas dziecka będzie naliczany od godz. 6.00 do 17.00 ( za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w punkcie §2 pkt 4).
       3. W przypadku braku możliwości wykorzystania karty zbliżeniowej ( z przyczyn technicznych) zaistniałą sytuację należy zgłosić do wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola.

        

       §4. Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

        

       1. Wszyscy rodzice/ opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu informację niezbędną do zalogowania się w systemie ePrzedszkole.com.pl.
       2. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu.
       3. Po aktywacji konta w systemie rodzice/ opiekunowie prawni mają możliwość:

        

       1)bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i wyżywienie;

       2)bieżący dostęp do tygodniowych jadłospisów;

       3) możliwość  komunikacji z przedszkolem;

       4) zgłaszanie nieobecności dziecka;

       4. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miasta Racibórz w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

       5.Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

        

       § 5. Postanowienia końcowe

        

       1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 002.2021 r.
       2. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem: www.p11.raciborz.com.pl
       3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganiem jego zapisów, a także przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
       4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/ opiekunom prawnym dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba.
       5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu można uzyskać pod adresem: http://bit.ly/FAQ-dla-rodzicow
       6. Administratorem danych technicznych zawartych w systemie ATMS KIDS jest Dyrektor Przedszkola nr 11 w Raciborzu, ul. Jana 20, tel. 32 415 37 32.

        

      • Drodzy Rodzice!

      • W związku ze zgłoszeniami pozytywnych wyników u rodziców dzieci z naszego Przedszkola zaleca się:

       - zgłoszenie tego faktu w placówce oraz  kwarantanna dla dzieci,

        

        

       Pozostałe dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola:

       - codzienne mierzenie temperatury u dziecka,

       - samoobserwacja swego stanu zdrowia,

        

       - bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci z infekcją do przedszkola

       DYREKTOR PRZEDSZKOLA

      • Drodzy Rodzice!

      • Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w bardzo nietypowy sposób…

       Bardzo prosimy Państwa o ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZWAGĘ. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za swoje dziecko, ale przede wszystkim za nas wszystkich.

       Rzeczy jakie można przynieść do przedszkola dla swojego dziecka:

       · Pantofle na gumowej podeszwie – podpisane

       · Ubrania na zmianę (w razie „niespodzianki”) podpisane w woreczku

       · Teczka na prace dziecka – podpisana

       · Chusteczki higieniczne (wilgotne i suche) – podpisane

       A dla młodszych dzieci dodatkowo:

       · Poduszka 40x40 – podpisana

       · Piżama – podpisana

       · Pampersy (jeśli jest potrzeba) – podpisane

       Dziecko nie przynosi do/z przedszkola żadnych zabawek (przykro nam)

       Listy dzieci poszczególnych grup zostaną wywieszone na drzwiach głównych przedszkola w dniu 24 sierpnia 2020r.

       W związku z bardzo dynamiczną sytuacją (a co za tym idzie, z możliwymi zmianami) prosimy o śledzenie naszej strony internetowej Przedszkola.

        

       Życzymy nam wszystkim by ten czas przynosił tylko radosne i dobre wiadomości.

        

       Czekamy na Was wszystkich

        

        

       Dyrektor Przedszkola wraz z całym Personelem

      • Uwaga!!!

      • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/z Przedszkola nr 11 w Raciborzu

        

       od dnia 01.09.2020r.

        

        

       w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

        

       Podstawa prawna − rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),−wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. (wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 )

       Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa

       Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

        

       Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

        

       1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, biegunka, wysypka, stan podgorączkowy, wymioty lub inne.
       2. Dziecko do budynku przedszkola może wprowadzić jedna osoba, ze względów epidemiologicznych wskazane jest aby osoby przyprowadzające były w miarę możliwości stałe.
       3. Rodzice zobowiązani są do trzymania dystansu społecznego od innych rodziców, ich dzieci oraz personelu przedszkola min. 2 metry.
       4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub z dziećmi w przypadku rodzeństwa w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2 metry.
       5. Przed wejściem do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych i maseczki.
       6. W szatni może przebywać max 10 rodziców z dzieckiem/ dziećmi
       7. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola
       8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci.
       9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
       10. Przedszkole wyznacza godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola, do godz. 8.30!
       11. Odbieranie dzieci wg zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE USTALONYCH GODZIN.
       12. Przed wejściem na salę zabaw dziecko pod opieką pracownika przedszkola myje ręce.
       13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola.

        

       1. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA:
       • szybkiej komunikacji z przedszkolem poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu, który będzie służył do komunikacji.
       • kontroli, czy dziecko nie zabiera ze sobą do/z przedszkola żadnych przedmiotów.
       • Rodzice(prawni opiekunowie)zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

        

        

        

        

      • Ogłoszenie

      • W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny" realizowanej na terenie województwa śląskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plakatami.

       Plakat1

       Plakat2

        

       Pozdrawiamy,

       Dyrekcja P11

      • Ogłoszenie

      • Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu:

       „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

       Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 6.07. – 3.09.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przedszkole11rac@o2.pl.

       Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola (do pobrania poniżej klikając w link) oraz w sekretariacie.

       Załącznik1 - kolor

       Załacznik1 - czarno/biały

       Ogłoszenie

      • Uwaga!

      • Rodzice, którzy zgłosili potrzebę korzystania  z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym proszeni są o wypełnienie deklaracji oraz oświadczenia i dostarczenie ich do placówki w formie mailowej lub  papierowej do dnia 22.06.2020 r.

       DEKLARACJA

      • WAŻNE DRODZY RODZICE!!!

      • Bardzo prosimy o zgłaszanie dzieci (u nauczycieli grup), które muszą być objęte opieką przedszkola w miesiącach lipcu i sierpniu.

       Opieką w pierwszej kolejności objęte będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

       Prosimy o podanie terminu i godzin pobytu dziecka do piątku 05.06.2020, do godziny 12-ej.

      • Uwaga Rodzice!

      • Organ prowadzący umożliwia otwarcie przedszkoli.

       Konieczna jest wiedza o ilości dzieci. Prosimy o telefoniczną lub mailową informację. Można także poinformować wychowawców grup do wtorku 05.05.2020 r. do godz. 12-ej.

       Podkreślamy, iż opieką otoczone zostaną dzieci rodziców niemogących pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Pierwszeństwo mają osoby pracujące w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.

       Informujemy iż, w późniejszym terminie rodzic będzie zobowiązany do wypełnienia stosownych oświadczeń.

       Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przemyślaną decyzję.

      • Uwaga Rodzice!

      • W związku z decyzją organu założycielskiego z dniem 11 maja 2020 Przedszkole Nr 11 w Raciborzu wznawia działalność.

       Na podstawie Rozp. MEN z dnia 11.03.2020 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), z dniem 6 maja 2020 wykreśla się § 2 ust 1 pkt 1 i 2 - w placówkach, które wznowiły działalność nie jest już realizowane kształcenie na odległość .

       Zdajemy sobie sprawę, iż dotychczasowa forma przynosiła radość dzieciom, satysfakcję nauczycielom a także pozwalała na utrzymywanie kontaktu z rodzicami. Nie chcemy utracić jakże cennych relacji z Państwem, w związku z czym nadal będziemy przesyłać zajęcia ale w ograniczonej ilości i oczywiście dla chętnych dzieci.

       By rozwiać wszelkie wątpliwości … TAK!!! TĘSKNIMY ZA WAMI

       Wszystkim nam życzymy zdrowia i powrotu do lepszych i spokojniejszych dni, pełnych radosnego, dziecięcego gwaru.

      • Uwaga Rodzice!

      • Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej  oświadczenia rodzica- pozycja druga, dotyczącej  min. zgody na przeprowadzenie pomiaru temperatury u dzieci.

        

       Prosimy weryfikować numery telefonów podanych przez Państwa. W razie zmiany numerów prosimy o kontakt.

      • Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

      • Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

        

       Przedszkola nr 11 obowiązujące od 11 maja 2020r.

        

       1. Cel procedury

        

        

        

       Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola nr 11 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli

        

        

        

       2. Zakres procedury

        

       Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola nr 11 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

        

        

        

       3. Odpowiedzialność

        

       1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz rodziców jest Dyrekcja przedszkola.

        

       2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy w pokoju socjalnym.

        

       3) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola

        

       4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

        

        

        

       4.Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu

        

        

        

       1) Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,  z którego muszą korzystać wszyscy dorośli;

        

       2) Liczebność grup będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami;

        

       3) Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w przedszkolu . ( zał 1) oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN ( zał 2)

        

       4) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

        

        

        

       • Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.

        

       • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy.

        

       • Pracownik przedszkola rozbiera dziecko w szatni i prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało , w stałej grupie bez możliwości przechodzenia do innych pomieszczeń.

        

       • Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola.

        

       5) Z sal zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

        

       6) Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła w salach wychowawczych. Wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki. W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe;

        

       7) Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych

        

       8) Na czas wprowadzenia szczególnych procedur rezygnujemy z codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania.

        

       9) Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;

        

       10) Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.

        

       11) Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać będą w wyznaczonej sali;

        

       12) Na czas wprowadzenia szczególnych procedur usunięty został dystrybutor wody pitnej. Woda będzie podawana dzieciom przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

        

       13) Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę;

        

       14) Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

        

       15) Zwracana będzie szczególna uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce;

        

       16) Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki;

        

       17) Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu zielonego na terenie placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości, zmianowości grupy. Sprzęt na placu zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany.

        

       18) Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 600 lub je wyparzać.

        

       19) Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

        

       20) Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m.

        

       21) Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby.

        

       22) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w sali korekcyjnej, a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie zdrowia dziecka;

        

       23) Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

        

       24) Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony podane przez rodzica.

        

        

      • SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!!

      • Rekrutacja do przedszkoli dobywa się drogą elektroniczną w dniach 02.03.-16.03.2020r.

       Zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola znajdującego się na stronie internetowej pod adresem:

       www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl

        

      • ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

      • ZARZĄDZENIE NR 488/2019

       PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

        

       z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz

        

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.)

        

        

       zarządzam, co następuje:

        

       § 1. Ustala się obowiązujące w roku 2020 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Racibórz:

        

       Przedszkole nr 11 ---Termin przerwy----- 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

        

       § 2. 1. Dyżur wakacyjny w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. pełni:

        

       Przedszkole nr 24,

       Przedszkole nr 3,

       Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3