• Aktualności

      • DZIEŃ MAMY

      • Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy

        dużo zdrowia, rodzinnego szczęścia, pogody ducha,

        uśmiechu na co dzień oraz spełnienia marzeń.

       Niechaj każdy dzień przynosi Wam

       jak najwięcej miłości i ciepła!

        

       Kadra Przedszkola nr 11

      • Drodzy Rodzice!

      • Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz w oparciu o opinię PPIS w Raciborzu,

       Dyrektor Przedszkola nr 11 informuje o zawieszeniu zajęć oddziału dzieci 6 letnich grupa "Pszczółki" od 26.04 do 30.04.2021r.

       Realizacja podstawy programowej za pomocą form i metod kształcenia na odległość.

       Zarządzenie

        

       Z poważaniem,

       Iwona Kroker

       Dyrektor Przedszkola

      • Drodzy Rodzice!

      • Zgodnie  z informacjami opublikowanymi na stronie MEN zawiadamiamy, że  wracamy

       do przedszkola  już od poniedziałku 19 kwietnia,  czekamy na Was.

        

       Do zobaczenia

       Przypominamy, że w związku z  zachowaniem procedur BHP Przedszkola nr 11 w trakcie panowania pandemii koronawirusa  COVID-19 , na szatni może przebywać pięcioro rodziców.

      • Ważne!!!

      • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U.z 2020 r. poz. 493 z późm. zm.):

       "§11 b.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

        

       W dniu 09.04.2021 r. po godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr  11 w Raciborzu.

        

        

        

        

      • Uwaga!

      • Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Przedszkola nr 11 w Raciborzu z dnia 29 marca 2021 w sprawie ograniczenia funkcjonowania przedszkola oraz organizacji pracy pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       ZARZĄDZENIE

      • Ważne!

      • Uwaga! Od 27 marca zostaje zawieszona działalność żłobków i przedszkoli.

       Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

       Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

       Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola poniższego oświadczenia:

       OŚWIADCZENIE

      • Drodzy Rodzice!

      • Ważna informacja dla Rodziców  dzieci z grupy dzieci 4-letnich i grupy dzieci 4 i 5-letnich

       Na podstawie opinii Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego  zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w dwóch grupach przedszkolnych : w grupie dzieci 4-letnich ,,Biedronki'' i grupie dzieci 4 i 5-letnich ,,Gumisie '' w okresie od 24 marca do 02 kwietnia 2021 r.

       W związku z zaistniałą sytuacją dzieci pozostają w domu a zajęcia dydaktyczne prowadzone za pomocą kształcenia na odległość.

       Dyrektor Przedszkola

       Iwona Kroker

      • Drodzy Rodzice!

      • Termin rekrutacji wewnętrznej do 23 lutego 2021

       Rekrutacja dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do przedszkola - 8.03.2021 do 22.03.2021

       Link do rekrutacji
       Nabór prowadzony jest poprzez stronę internetową https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz. Tu zarejestrujecie Państwo wniosek, który następnie należy wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

      • Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 w Raciborzu

      • Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji  pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 w Raciborzu

       Podstawa Prawna:

       Uchwała Nr  XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

       Statut Przedszkola nr 11 w Raciborzu.

        

       §1. Postanowienia wstępne

       1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ATMS KIDS”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe. System zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu.
       2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
       3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 11 obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych korzystające z usług Przedszkola.
       4. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. Pierwszą kartę zbliżeniową rodzic/ opiekun prawny dziecka otrzymuje nieodpłatnie. Karta przekazywana jest rodzicom/ opiekunom prawnym raz na cały czas edukacji dziecka w przedszkolu. Po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu kartę należy niezwłocznie oddać do placówki.
       5. Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. Koszt wyrobienia karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.

        

       §2. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

        

       1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, przed wejściem do placówki:
       1. Zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej do czytnika znajdującego się przy wejściu do szatni.
       2. Po zarejestrowaniu obecności dziecka rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni, gdzie po przebraniu dziecka oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub wyznaczonym miejscu.
       1. Dziecko, którego karta nie została zarejestrowana przez czytnik, nie może być oddane pod opiekę nauczyciela ( za wyjątkiem sytuacji, o których mowa  w punkcie 4).
       2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 6.00 do 17.00.
       3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (utrata karty lub zgubienie) zwraca się do intendenta przedszkola o odnotowanie w systemie faktu przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz niezwłocznego złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty (płatnej). Pobyt dziecka w przedszkolu zostanie naliczony zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

        

       §3. Odbieranie dziecka z przedszkola

        

       Kartę zbliżeniową odbija się w czytniku wychodząc z dzieckiem z przedszkola ( nie wcześniej).

       1. Rodzice/ opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko:
       1. Odbierają dziecko z grupy, przebierają w szatni;
       2. Wychodząc z dzieckiem z przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej dziecka do czytnika.
       1. Dziecko, którego karta została zarejestrowana przez czytnik jako wyjście, nie może nadal przebywać pod opieką nauczyciela w przedszkolu.
       2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu czas dziecka będzie naliczany od godz. 6.00 do 17.00 ( za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w punkcie §2 pkt 4).
       3. W przypadku braku możliwości wykorzystania karty zbliżeniowej ( z przyczyn technicznych) zaistniałą sytuację należy zgłosić do wychowawcy grupy lub dyrektora przedszkola.

        

       §4. Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

        

       1. Wszyscy rodzice/ opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu informację niezbędną do zalogowania się w systemie ePrzedszkole.com.pl.
       2. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu.
       3. Po aktywacji konta w systemie rodzice/ opiekunowie prawni mają możliwość:

        

       1)bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i wyżywienie;

       2)bieżący dostęp do tygodniowych jadłospisów;

       3) możliwość  komunikacji z przedszkolem;

       4) zgłaszanie nieobecności dziecka;

       4. Miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miasta Racibórz w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

       5.Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.

        

       § 5. Postanowienia końcowe

        

       1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 002.2021 r.
       2. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem: www.p11.raciborz.com.pl
       3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganiem jego zapisów, a także przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
       4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/ opiekunom prawnym dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba.
       5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu można uzyskać pod adresem: http://bit.ly/FAQ-dla-rodzicow
       6. Administratorem danych technicznych zawartych w systemie ATMS KIDS jest Dyrektor Przedszkola nr 11 w Raciborzu, ul. Jana 20, tel. 32 415 37 32.

        

      • Drodzy Rodzice!

      • W związku ze zgłoszeniami pozytywnych wyników u rodziców dzieci z naszego Przedszkola zaleca się:

       - zgłoszenie tego faktu w placówce oraz  kwarantanna dla dzieci,

        

        

       Pozostałe dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola:

       - codzienne mierzenie temperatury u dziecka,

       - samoobserwacja swego stanu zdrowia,

        

       - bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci z infekcją do przedszkola

       DYREKTOR PRZEDSZKOLA

      • Drodzy Rodzice!

      • Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w bardzo nietypowy sposób…

       Bardzo prosimy Państwa o ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZWAGĘ. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za swoje dziecko, ale przede wszystkim za nas wszystkich.

       Rzeczy jakie można przynieść do przedszkola dla swojego dziecka:

       · Pantofle na gumowej podeszwie – podpisane

       · Ubrania na zmianę (w razie „niespodzianki”) podpisane w woreczku

       · Teczka na prace dziecka – podpisana

       · Chusteczki higieniczne (wilgotne i suche) – podpisane

       A dla młodszych dzieci dodatkowo:

       · Poduszka 40x40 – podpisana

       · Piżama – podpisana

       · Pampersy (jeśli jest potrzeba) – podpisane

       Dziecko nie przynosi do/z przedszkola żadnych zabawek (przykro nam)

       Listy dzieci poszczególnych grup zostaną wywieszone na drzwiach głównych przedszkola w dniu 24 sierpnia 2020r.

       W związku z bardzo dynamiczną sytuacją (a co za tym idzie, z możliwymi zmianami) prosimy o śledzenie naszej strony internetowej Przedszkola.

        

       Życzymy nam wszystkim by ten czas przynosił tylko radosne i dobre wiadomości.

        

       Czekamy na Was wszystkich

        

        

       Dyrektor Przedszkola wraz z całym Personelem

      • Uwaga!!!

      • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/z Przedszkola nr 11 w Raciborzu

        

       od dnia 01.09.2020r.

        

        

       w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

        

       Podstawa prawna − rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),−wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. (wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 )

       Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa

       Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

        

       Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

        

       1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak: katar, kaszel, biegunka, wysypka, stan podgorączkowy, wymioty lub inne.
       2. Dziecko do budynku przedszkola może wprowadzić jedna osoba, ze względów epidemiologicznych wskazane jest aby osoby przyprowadzające były w miarę możliwości stałe.
       3. Rodzice zobowiązani są do trzymania dystansu społecznego od innych rodziców, ich dzieci oraz personelu przedszkola min. 2 metry.
       4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub z dziećmi w przypadku rodzeństwa w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2 metry.
       5. Przed wejściem do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych i maseczki.
       6. W szatni może przebywać max 10 rodziców z dzieckiem/ dziećmi
       7. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola
       8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci.
       9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
       10. Przedszkole wyznacza godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola, do godz. 8.30!
       11. Odbieranie dzieci wg zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE USTALONYCH GODZIN.
       12. Przed wejściem na salę zabaw dziecko pod opieką pracownika przedszkola myje ręce.
       13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola.

        

       1. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA:
       • szybkiej komunikacji z przedszkolem poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu, który będzie służył do komunikacji.
       • kontroli, czy dziecko nie zabiera ze sobą do/z przedszkola żadnych przedmiotów.
       • Rodzice(prawni opiekunowie)zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

        

        

        

        

      • Ogłoszenie

      • W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny" realizowanej na terenie województwa śląskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plakatami.

       Plakat1

       Plakat2

        

       Pozdrawiamy,

       Dyrekcja P11

      • Ogłoszenie

      • Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu:

       „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.

       Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 6.07. – 3.09.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przedszkole11rac@o2.pl.

       Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola (do pobrania poniżej klikając w link) oraz w sekretariacie.

       Załącznik1 - kolor

       Załacznik1 - czarno/biały

       Ogłoszenie

      • Uwaga!

      • Rodzice, którzy zgłosili potrzebę korzystania  z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym proszeni są o wypełnienie deklaracji oraz oświadczenia i dostarczenie ich do placówki w formie mailowej lub  papierowej do dnia 22.06.2020 r.

       DEKLARACJA